• 3
    Apr

    “ไม่อยากให้ทริปล่ม” อย่าลืมตรวจเช็กวันหมดอายุ พาสปอร์ต

    ✔️พาสปอร์ต เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ✔️ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง อย่าลืมตรวจเช็กวันหมดอายุของพาสปอร์ตล่วงหน้าก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 1 เดือนเสมอ  ✔️เพราะว่าข้อกำหนดการบินทั่วโลกระบุอายุของพาสปอร์ตต้องเหลืออายุอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากน้อยกว่านั้นอาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางได้ ?ดังนั้นเพื่อการวางแผนเดินทางอย่างราบรื่น อย่าลืมหมั่นตรวจเช็กวันหมดอายุของพาสปอร์ตกันบ่อยๆ นะคะ #TRAVIZGO #ทราวิสโก #พาสปอร์ตหมดอายุ #แอปจองที่พัก #แอปจองตั๋วเครื่องบิน #แอปจองโรงแรม