• 20
    Sep

    ฮอยอัน ดานัง

    “ฮอยอัน ดานัง” เมืองที่ตั้งอยู่เวียดนามกลาง จะมาฮอยอันได้ก็ต้องผ่านดานังซะก่อน ก่อนหน้านี้การเดินทางไปเที่ยวสองเมืองนี้ยังไม่สะดวกสบายเท่าที่ควร เพราะแต่ก่อนยังไม่ค่อยมีเที่ยวบินจากไทยบินตรงลงเวียดนามกลาง ต้องอาศัยบินไปลงที่เวียดนามเหนือหรือใต้ แล้วต่อรถไปเวียดนามกลางอีกที ซึ่งระยะทางค่อนข้างยาวไกล แต่ แต่ แต่ … ทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็ไปหา “ฮอยอัน ดานัง” ก็เพราะว่า ...